Phone: +886-533-5419 Email: hsing.fatang@msa.hinet.net

首頁 > > 擇日叢書 > 三合擇日 > 三合擇日

六十仙命坐山宜忌手冊-K

系列: 擇日叢書/三合擇日

ISBN: 9789573504924

出版社: 武陵出版社

出版日期: 2016.4四版七刷

裝訂: 平裝   頁數: 186

作者: 吳明修編


庫 存:充足

原價:NT$250    特價 :NT$212元 (8.5折)


  同類推薦

 

 

六十仙命坐山宜忌及口訣看墓必備

 

關於本書

 中國人向來注重風水,總希望能在親人百魁之後,覓得一好山頭以祈入土安,

告慰死者在天之靈,進而療佑陽世子孫。作者綜合各派先賢遺著,歸納成本書,除

詳列六十仙命各坐山宜忌神煞之外,還羅列了整個葬禮口訣,盼愛好此道者,能多

加利用。

 

序言

 筆者世居桃園,先祖父吳金發公曾在桃園一帶專為人收驚、解厄、消災,歷時

五十餘年,不幸於民國六十年世登仙,享年九十三歲。余自幼耳濡目染先祖父之德

澤,深受其薰陶,對我們國粹文人命理、地理等學深感興趣,在高中求學時,更萌

研習意,在民國四十六年畢業於淡江英語專科學校(即今淡江大學)後,任職中等

學校英語科教員多年,從此正式開始研究易經、命理、地理、擇日學等等。廣泛搜

集各術有關書冊,二十多年來無師指導,獨自研究與求證,略知一二。

 

 最近,筆者屢蒙讀者來函詢問六十仙命仙命坐山宜忌及下葬過程之口訣等等。

筆者為應讀者之需要,將本省所通用之三合法擇日通書及先賢之遺著「象吉通書」

、「鰲頭通書」、「地理金玉寶鑑」歸納成冊,全書分為四章。

 

第一章 六十仙命坐山宜忌神煞為上篇,共十二神煞。

第二章 六十仙命坐山宜忌表。由第一章十二神煞,使其有系統整理成六十表格。

第三章 六十仙命坐山宜忌神煞為下篇,共五神煞,惟此篇不歸納於第二章之表格

  者,其起例各有不同,是以各別繪表說明。

 

如在查某仙命之坐山宜忌時,先查第二章六十仙命坐山宜忌表,然後再查第三章各

條神煞之表格,即一目了然。

 

第四章 為口訣篇

 

本書僅供愛好此道(三合法地理)之讀者研究,惟成書匆促,謬漏之處,在所難免

,敬希諸賢達惠予匡正是幸。

          歲在甲子年仲夏

          編著者 吳基祥(明修)

          序於桃園市吳明修命理地理擇日館中國人向來注重風水,總希望能在親人百魁之後,覓得一好山頭以祈入土安,告慰死者在天之靈,進而療佑陽世子孫。作者綜合各派先賢遺著,歸納成本書,除詳列六十仙命各坐山宜忌神煞之外,還羅列了整個葬禮口訣,盼愛好此道者,能多加利用。

目錄

第一章    六十仙命坐山宜忌神煞(上篇)

 1. 命沖

 2. 命殺

 3. 正殺

 4. 命刑

 5. 命坐

 6. 命退

 7. 三合喪

 8. 官符

 9. 喪窟

 10. 喪坑

 11. 命害

 12. 刺害殺

第二章    六十仙命坐山宜忌表

甲子仙命

乙丑仙命

丙寅仙命

丁卯仙命

戊辰仙命

己巳仙命

庚午仙命

辛未仙命

壬申仙命

癸酉仙命

甲戍仙命

乙亥仙命

丙子仙命

丁丑仙命

戊寅仙命

己卬仙命

庚辰仙命

辛巳仙命

壬午仙命

癸未仙命

甲申仙命

乙酉仙命

丙戍仙命

丁亥仙命

戊子仙命

己丑仙命

庚寅仙命

辛卯仙命

壬辰仙命

癸巳仙命

甲午仙命

乙未仙命

丙申仙命

丁酉仙命

戊戍仙命

己亥仙命

庚子仙命

辛丑仙命

壬寅仙命

癸卯仙命

甲辰仙命

乙巳仙命

丙午仙命

丁未仙命

戊申仙命

己酉仙命

庚戍仙命

辛亥仙命

壬子仙命

癸丑仙命

甲寅仙命

乙卯仙命

丙辰仙命

丁巳仙命

戊午仙命

己未仙命

庚申仙命

辛酉仙命

壬戍仙命

癸亥仙命

第三章    六十仙命坐山宜忌神煞(下篇)

一、刺穴殺

二、刺血殺

三、歲害殺

四、天罡四殺

五、夫妻尅傷路

第四章    口訣篇

一、下羅經口訣

二、破土口訣

三、點主口訣

四、進金口訣

五、祭后土口訣

六、祭龍神口訣

七、祭墓口訣

八、散五穀子口訣

九、驅龍喝山口訣

十、謝分金口訣

十一、封釘口訣